Uttalelse fra representantskapet angående streiken i Traftec

Uttalelse fra Representantskapet i EL og IT Forbundet Møre og Romsdal 3. desember 2018
Representantskapet i EL og IT Forbundet Møre og Romsdal støtter de streikende i Traftec-klubben 

Medlemmene i EL og IT Klubben Traftec i Rogaland har siden 18. juni 2018 stått i streik for et legitimt krav om tariffavtale – en kamp for ordnede lønns- og arbeidsforhold i bedriften.
Retten til å få sine lønns- og arbeidsforhold regulert i en landsomfattende overenskomst, retten til medinnflytelse og forhandlinger er alle rettigheter som anses som grunnleggende menneskerettigheter fastslått i den europeiske menneskerettighetserklæringen.
Det norske arbeidslivet er velfungerende og et av de mest produktive i verden takket være et godt og inkluderende samarbeid, og høyt utdannede kompetente fagarbeidere. De fleste norske arbeidsgivere i Norge ser verdien av et organisert arbeidsliv og aksepterer at tariffavtaler er en del av dette.

Kollektive og landsomfattende tariffavtaler er en bærebjelke i det norske arbeidslivet. Roadworks Traftec ønsker kun å høste fordelen av dette systemet, uten å gi sitt forpliktende bidrag tilbake. Holdningen vi møter hos Roadworks Traftec er ikke enestående i Norsk arbeidsliv hvor fagbevegelsen stadig oftere må kjempe for landsomfattende tariffavtaler. Uten tariffavtaler vil arbeidstakere i Norge oppleve en negativ utvikling både på lønnsnivå og arbeidsvilkår.
Roadworks Traftec benytter seg av aktivt streikebryteri.
Det er i dag i full produksjon i Roadworks Traftec. Fem tidligere medlemmer EL og IT Forbundet som er streikeuttatt brukes i aktivt arbeid. Overtidsforbruket i Traftec har og gått betydelig opp som følge av streiken, samtidig som bedriften ansetter nye montører på 3 måneders kontrakter.

Statens vegvesen aksepterer streikebryteri.
Roadworks Traftec får i hovedsak sine oppdrag fra Statens Vegvesen. Når Statens Vegvesen fremdeles bruker Roadworks Traftec på sine oppdrag, bidrar de aktivt til å blokkere for innføring av en tariffavtale i bedriften, samtidig som de benytter seg av streikebryteri. Statens Vegvesen er en offentlig aktør, som i sine anbudsforespørsler er forpliktet til å følge bestemmelsene i Loven om offentlige anskaffelser. Når vi lesere denne lovens formålsparagraf heter det at «loven skal bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillitt til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte». Vi i EL og IT Forbundet mener en slik praksis ikke kvalifiserer for den tilliten som denne loven forutsetter.

Representantskapet i EL og IT Forbundet Møre og Romsdal støtter streiken og kampen for tariffavtale. Dette er ikke bare en kamp for Traftec-klubben, men også for våre felles verdier og fremtid.

Medlemmene i EL og IT Klubben i Traftec skal ha tariffavtale!

Scroll Up